Register   Login     TH | EN
  • บริษัท ซีบีเอฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างไร

  • บริษัท ซีบีเอ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด เริ่มต้นจาก ทางทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า ตั้งแต่ระบบแรงดันปานกลาง( 3.3-69 kV)ถึงระบบแรงดันสูง( 69-245 kV )มากกว่า 20 ปี

  • ตั้งอยู่เลขที่ 55/358-9 หมู่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพ

    Name Admin    
  • และตอนนี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ตรงไหนครับ

    Name ทนันกร    

Comment

Please login.
Scroll to Top